8/28/2015

Popsicle memory!

Hi there
Hallo daar

If you have a Pinterest account, you will certainly know the feeling... Once you are on Pinterest, it's very hard to quit Pinterest. But do bring a visit to my Pinterest Page to see my idea for a fun memory game for the kids.
Als je een Pinterest account hebt, ken je zeker het gevoel... Eens je op Pinterest aan het rondkijken bent, is het heel moeilijk om het af te sluiten. Maar breng zeker een bezoek aan mijn Pinterest pagina zodat je mijn idee voor een leuke memory voor kinderen kan zien.


  What do you need for it? Paint samples ( A lot and double!), glue, scissors and, if you want this, popsicle sticks.
Wat heb je er voor nodig? Verfstalen ( Veel en dubbel!), lijm, schaar en, als je dit wenst, ijslolly stokjes.


Then you draw a semi circle on top of the card. That is the piece that you need to cut to have the Popsicle shape. I also cut a small strip from the paint sample to create the popsicle stick.
Dan teken je een halve cirkel boven aan de kaart. Dit is het stuk dat je moet afknippen om een ijslolly vorm te krijgen. Ik knipte ook een smal stukje van het verfstaaltje om een ijslolly stokje te maken.

Then glue everything together, but make sure that one side has the same colour/figure/... as all the other cards. This is the backside. And there our your popsicle memory cards!
Lijm dan alles aan elkaar, maar zorg er voor dat 1 kant dezelfde kleur/figuur/... heeft als op alle andere kaarten. Dit is de achterkant. En daar zijn jouw kaarten voor de ijslolly memory!May the best win! But above all... have fun!
Dat de beste mag winnen! Maar vooral... veel plezier!

Tania


Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Your comment is very welcome, so do not hesitate to add yours. Jouw opmerking is van harte welkom, aarzel dus niet om die van jou toe te voegen.