2/06/2016

Bambiblauw sweater maraton: Double sided leather sweater

This sweater is already from some months ago, but I could not post it due to circumstances. The sweater is so cute, that I just had to post it!  so enjoy the pictures! 
Deze trui is al van enkele maanden terug, maar door omstandigheden kon ik het niet posten. De trui is zo schattig  dat ik hem echt wel moest posten. Dus veel plezier met de foto's!

I already told it here.  I am starting a sweater marathon with the Happy Nature collection of Bambiblauw. Now I sewed a double sided leather sweater. 
Ik had het hier al eens verteld. Ik ben bezig aan een sweater marathon met de Happy Nature collectie van Bambiblauw. Nu heb ik een leather sweater gemaakt die je aan beide kanten kan dragen.
When do you know that you sewed something beautiful for your kids? When they do not want to take it off! And this sweater is approved by my toddler.
Wanneer weet je dat je iets moois gemaakt hebt voor jouw kinderen? Als ze het niet meer willen uitdoen! En deze sweater is goedgekeurd door mijn peuter.

The next sweater in the Bambiblauw marathon is being made during my sewing classes. And no, it is not a leather sweater. If you want to know which one I have made, just follow my blog.
De volgende sweater in de Bambiblauw marathon is in de maak. Ik werk er aan tijdens mijn naailessen. En nee, het is deze keer geen Leather sweater. Wil je weten welke ik aan het maken ben? Volg mijn blog en je komt er achter.

2/05/2016

Nomination Best Sewing Blogs by Madalynne

OMG, I am so surprised that I am nominated by the blog Madalynne for best sewing blog 2016! The nomination was for the category "Up and coming" and "Best new blogger".
Waw, ik ben zo verrast dat ik genomineerd ben door de blog Madalynne voor "best sewing blog 2016! De nominatie was voor de categorie "up and coming" en "best new blogger".

I believe this is a sign that I should restart my blog after a difficult period. We are still taking it day by day, but I believe this is the case for anyone who has lost somebody so close to them.
Ik denk dat dit een teken is dat ik terug moet starten met mijn blog na een moeilijke periode. We nemen het nog steeds dag per dag, maar dit is denk ik normaal als je iemand hebt verloren die zo dicht bij je staat.

Anyway, a really big thank you for everybody who has voted for me! You are a big motivation to me.
In elk geval, heel erg bedankt aan ieder die voor mij gestemd heeft! Jullie zijn een grote motivatie voor mij.

Tania

PS: If you would like to vote, do not forget the other Belgian blogs! 
Als je nog wil stemmen, vergeet dan niet de andere Belgische bloggers!


12/03/2015

Patterns Give Away

The traveling pattern pyramid has arrived in Belgium thanks to this lady.
For those who doesn’t know what it is it is started by Karen from didyoumakethat. She has sent a few boxes around the world with patterns in it. Then the people who received it choses 1 pattern out and send it back into the world so at the end a lot of people received a pattern. Somme people take more but they also add patterns so the total outcome is still 1.
So far this box has been to many places. It started in London UK then this box went to Melbourne Australia, Philadelphia USA, Seatle USA, Wellington New Zealand, Edinburgh Schotland, Montreal Canada, Boston USA, Seatle USA, Berkeley USA, San Antonio USA, Leicester UK, Reading UK, London UK, Isle of Wight UK, Essex UK, Wirral UK, Frankfurt Germany and then finally to me here in Belgium
IMG_4654
So If you want to win this patterns just send a mail to taniastayspositive@gmail.com or reply to this post or on Facebook.
I also want to take the opportunity to say that I will no longer publish something on my blog. My mother is very ill and the doctors are not hopeful about her chances. The coming days, weeks or (hopefully) months,  I will spend a lot of time in the hospital. As I have also 2 kids and a husband to take care off, you will understand that sewing and writing posts for my blog will be the last thing on my mind. Maybe I will start again when the sun shines again for me, but until then... Thank you all for the  nice replies to my previous posts!
Tania


11/27/2015

Stashvember: No, it is not too early for Christmas sewing

I know, I know... You are all thinking why is she already sewing Christmas decoration in November?" Well, I only have one thing to say: Fat quarters.
Ik weet het, ik weet het... Jullie denken nu allemaal waarom is ze nu al kerstdecoratie aan het maken in november? Wel, ik heb hier maar 1 ding op te zeggen: stofresten.


I have made Christmas stockings as a gift and I had a lot of leftovers. While I was looking on Pinterest for some ideas, I saw several sewed Christmas decoration. Then it was quickly decided what I would sew with the fat quarters.
Ik heb kerstsokken gemaakt als een cadeau en ik had daardoor heel veel stofresten. Terwijl ik op Pinterest aan het rondkijken was voor ideeën, zag ik verschillende foto's verschijnen met zelfgemaakte kerstdecoratie. Toen was de beslissing snel gemaakt om dit zelf te doen met mijn stofresten.

The Christmas decoration consists of gloves, stars, hearts and a Christmas tree. I searched for coloring pages with this items on it to have the pattern.
De kerstdecoratie bestaat uit een handschoen, een ster, een hart en een kerstboom. Ik zocht deze figuren in kleurboeken om een patroon te hebben. 
 The sewing was really easy. I just have put the wrong sides on to each other and started sewing. Then I filled up the figures with some other fabric leftovers. At the end I sewed the figure for a second time with a special stitch so it would have the feel of old Christmas decoration.
Het naaien was echt eenvoudig. Ik heb gewoon de foute kanten op elkaar gelegd. Dan vulde ik de figuren met stofresten. Uiteindelijk ging ik nog eens over de decoratie met een zigzag steek omdat ik graag wou dat het op ouderwetse kerstdecoratie leek.And are you planning to sew Christmas decoration?
En ben jij van plan om kerstdecoratie te naaien? 


PS: This is stashvember all the way, don't you think? Using Fat quarters, for the outside and for the inside.
PS: Dit is stashvember helemaal tot het einde, vind je niet? Stofresten voor de buitenkant en de vulling.

11/15/2015

Stashvember: Bambiblauw sweater marathon


Normally I don't like buying something online, because I prefer to feel the fabric. But when Bambiblauw presented their new collection Happy Nature 2, I could not resist of buying some. 
Ik hou niet zo van online shoppen omdat ik graag de stof voel. Maar toen Bambiblauw haar nieuwe collectie Happy Nature 2 voorstelde moest ik gewoon enkele panelen bestellen.

By the way, the online shopping went smoothly. And I already did this a second, third... time.  A bit too much to be honest, so stashvember came just in time.
Het online winkelen ging trouwens erg vlot. En ik heb het al eens een tweede, derde... keer gedaan. Al een beetje te veel om eerlijk te zijn. Stashvember kwam dus juist op tijd.

To come back on the title of my newest post: I am starting a sweater marathon with the Happy Nature fabric. As the fabric is so beautiful, I kept it for the sewing evenings on Monday where I can have some assistance in case of issues. 
Maar om terug te komen op de titel van mijn nieuwste blog post: Ik start een sweater marathon met de Happy Nature stof. Omdat ik niets fout wou doen met deze prachtige stof, hou ik deze voor de naaiavonden waar ik assistentie heb in geval van problemen.

The leather sweater of La Maison Victor is off course my first pattern. When you look here , you know why it is the first pattern to be used.
De leather sweater van La Maison Victor is natuurlijk mijn eerste patroon.  Als je hier  kijkt weet je waarom het mijn eerste patroon is dat ik gebruikt heb.This fabric is rather thin, certainly when it is cold. So he will have to wear something underneath it.
Deze stof is vrij dun, zeker als het wat kouder is. Dus hij zal er iets onder moeten dragen.


The following project in the sweater marathon is also the Leather sweater, but then double sided. So keep a close look on my blog!
Het volgend project in de sweater marathon is ook de Leather sweater, maar dan draagbaar aan beide kanten. Dus hou mijn blog de komende weken zeker in de gaten!


11/06/2015

Where is my zipper?

When I started sewing, there were (and still are) things that I didn't dare to do. And now I have discovered that one of them isn't that difficult.
Toen ik begon met naaien, waren (en zijn) er dingen waar ik niet aan durfde te beginnen. En nu ontdekte ik dat één er van helemaal niet zo erg is.

I am talking about the invisible zipper. I heard a lot of horror stories about it, so I always postponed projects with a zipper and certainly when they had to be invisible.
Ik heb het hier over de blinde rits. Ik hoorde er zoveel horrorverhalen over, dat ik projectjes met een rits en zeker met een blinde rits uitstelde.


Until a certain day on which I followed a workshop at Lizzy L'oiseau to create a skirt WITH an invisible zipper. It was such a relief to see that this horror story wasn't real and that I can do an invisible zipper, even without an invisible zipper foot.
Tot op de dag dat ik een workshop volgde bij Lizzy L'oiseau om een rok te naaien MET een blinde rits. Het was zo'n opluchting dat het blinde rits horror verhaal niet waar was. Het lukte zelfs zonder het speciaal voetje voor een blinde rits.

But have a look for yourself. Do I tell the truth about my invisible zipper?
And what was your sewing horror story?
Maar check zelf even. Vertel ik de waarheid over mijn blinde rits?
En wat is jouw "horror naaiverhaal"? 

PS: I am participating at Stashvember, a initiative from Hanne and Lieke. I am not buying fabric this month!
PS: Ik neem deel aan Stashvember, een initiatief van Hanne en Lieke. Ik ga een ganse maand geen stof kopen!

10/30/2015

Happy Halloween sewing

Are you ready for some scary sewing? No? Me neither, so that's why I sewed this little monster pillow covers.
Ben je klaar voor wat eng naaiwerk? Nee? Ik ook niet. Daarom heb ik  dit monster kussensloop gemaakt.

Hide yourself behind a pillow when the spooky part starts...Our little monster will protect you!
Verstop je daarom achter dit kussen wanneer het spook gedeelte start... Ons klein monster zal je beschermen!

It's perhaps not the most advanced sewing, but I liked doing this. With one item you create another atmosphere in your house. What did you sew for Halloween?
Het is misschien niet het moeilijkste naaien, maar ik vond het leuk. Met één item zorg je voor een andere sfeer in huis. Wat heb jij gemaakt voor Halloween?

Happy Halloween everybody!
Happy Halloween iedereen!

PS: You can find on my Pinterest Page the link to the pattern.
PS: Kijk op mijn Pinterest Page naar de link voor dit patroon