9/29/2015

Finally, a sweater for the husband

I think all the mothers here will agree with me... It is so easy to sew clothing for kids. When their clothing piece isn't okay, you can use it as clothing for getting dirty. But husbands they don't need such clothing!
Ik denk dat alle moeders me hier wel in zullen volgen... Het is zo eenvoudig om kinderkledij te naaien. Als een kledingstuk dan niet perfect is kan je het nog altijd als speelkleding gebruiken. Maar echtgenoten hebben zo'n kleding niet (meer) nodig.


Husbands want real perfect clothing. And finally, this weekend I sewed the Tour Tshirt of La Maison Victor. In my opinion, it is like the leather sweater but then for adults.
Echtgenoten willen echte perfecte kledingstukken. En eindelijk, dit weekend naaide ik het Tour Tshirt van La Maison Victor. Eigenlijk, in mijn ogen, de volwassen versie van de Leather sweater.

I used "matelassé" (stiched double-layered jersey) in blue and the sleeves were blue sweater fabric. 
Ik gebruikte "matelassé" (doorstikte dubbellagige tricot) in het blauw en de mouwen waren in blauw sweater stof. 

The sleeves were finished with binding as I didn't have enough fabric for the entire sleeves. Note to my self: buy more fabric the next time. :-)
De mouwen werkte ik af met boordstof omdat ik niet genoeg had voor de ganse mouw. Opmerking aan mezelf: meer stof kopen de volgende keer. :-)

And when the sweater was finished, my husband looked great (as always). A nice gift to celebrate our 5th wedding anniversary.
En toen de sweater klaar was, zag mijn echtgenoot er goed uit (zoals altijd). Een prima cadeau om onze vijfde huwelijksverjaardag te vieren. 


Sweater fabric/stof: De Stoffenstraat, Kasterlee.
Matelassé fabric/stof: Lizzy L'oiseau.


9/19/2015

From Leonora sweater to Leo sweater to...

The first thing I thought when I saw the pattern for the Leonora sweater of La Maison Victor, I'll turn it into a Leo sweater. You just can't make a Leonora Sweater with 2 boys.
Het eerste wat ik dacht toen ik het patroon van de Leonora sweater zag in de laatste editie van La Maison Victor, daar zal ik eens een Leo sweater van maken. Een Leonora sweater kan echt niet met 2 jongens in huis. 

And it must have been faith, because a couple of weeks before I had bought thin sweater fabric with little stars on it. It immediately popped up in my mind when I started with my sweater.
En het moet het lot geweest zijn, want enkele weken daarvoor had ik een dunne sweaterstof met sterren gekocht. Ik moest er meteen aan denken toen ik aan deze sweater begon. 


The sweater was really easy to make and it fitted the my little boy well. I don't know what made me take my scissors and what made me change the below of the sweater. So from a Leonora sweater to a Leo sweater it ended up in a semi Leo sweater with binding.
De trui was echt eenvoudig om te maken en het paste de kleinste goed. Ik kan ook niet goed zeggen waarom ik de schaar in het onderste van de trui heb gezet. Maar van een Leonora sweater ging het dus naar Leo Sweater om te eindigen in een Semi Leo sweater met boordstof. 

But the little one was happy, so I am also...
Maar de kleinste was blij, dus dan ben ik dat ook...PS: The fabric is from/ De stof is van De stoffenstraat.

9/11/2015

One fabric, Two shirts for the summer

Hi there
Hallo daar

One day I was in my favorite fabric shop looking into the coupons when I found this fabric of Lillestoff. I immediate fell in love with it...
Op een zekere dag was ik aan het snuisteren door de coupons in mijn favoriete stoffenwinkel toen ik dit stofje van Lillestoff vond. Ik werd er onmiddellijk verliefd op...

In one of my previous posts I already used it to sew a baby cap and headband. But now it was time to use it for my boys!
In één van mijn vorige blogs had ik dit stofje gebruikt om een babymutsje en haarband te maken. Maar nu was het tijd om het voor mijn jongens te gebruiken!


As for my 2-year old the T-shirt may be a cute one, so I used the envelop neck T shirt of the Singer book. I struggled a lot with the envelop neck and it still isn't perfect, but I didn't dare to sew the neck again. 
Voor mijn tweejarige mocht het T-shirt nog wel schattig zijn. Dus gebruikte ik het Tshirt met de envelope hals van het Grote Singer naaiboek. Ik had wel wat last met de envelope hals en het is nog steeds niet perfect, maar ik durfde niet meer lostornen.

But for my 4-year old I didn't want it to be cute. So I sewed the Malik pattern of the magazine La Maison Victor. And the combination with a cool jeans shirt turns this tank top into a cool outfit for the summer!
Maar voor mijn vierjarige mocht het niet schattig zijn. Dus naaide ik het Malik patroon van het magazine La Maison Victor. En in combinatie met een stoer jeans hemd is dit een marcelleke deel van een coole outfit!


So autumn... please stay away for a while!
Dus herfst... blijf nog even weg!

Tania

PS: The fabric is from/ De stof is van:  Lizzy L'oiseau.


9/04/2015

Vroem, Vroem, kids car carrier tutorial

Hi reader
Hallo lezer

 With 2 little boys, cars are their favorite toys I have discovered a car carrier tutorial on Pinterest. I made some small adaptations to the pattern so it is easier for them to carry it.
Met 2 kleine jongens in huis zijn auto's het favoriete speelgoed. Nu heb ik een werkwijze gevonden op Pinterest voor een auto houder. Ik deed enkele kleine aanpassingen zodat het eenvoudiger is voor hen om het te dragen.

The tutorial gives you the inches for the necessary fabric, but I will quickly give you the supplies in centimeters . There are 2 pieces of fabric of 26,5 cm X 35,5 cm. And another piece of 20 cm x 43 cm. 
De uitleg geeft je de inches voor de benodigde stof, maar ik geef jullie de benodigdheden even in centimeters. Er zijn 2 stukken stof van 26,5 cm x 35,5 cm. En een ander stuk van 20 cm X 43 cm.

It was a bit tricky to sew the straight lines for the pockets, because it is in the middle of the other fabric.The pleats at the bottom of the pockets were also a challenge. So take enough time for that!
Het was wat lastig om de rechte lijnen te naaien voor de zakjes omdat dit dient te gebeuren in het midden van het ander stuk stof. De plooien aan de onderkant van de zakjes zijn ook een uitdaging. Neem je tijd om de plooien mooi te leggen. 


I have used Kamsnaps, where as the tutorial mentions velcro. 2 Kamsnaps for one car tutorial is the best way, because with one it doesn't stay as nice. Make sure that when you sew the velcro or uses Kamsnaps, you leave enough space for the cars. 
Ik heb Kamsnaps gebruikt, maar je kan ook velcro gebruiken zoals in de uitleg. Met 1 Kamsnap valt de houder niet zo mooi, dus 2 is beter. Zorg dat je genoeg ruimte laat voor de auto's wanneer je de velcro er op naait of wanneer je Kamsnaps gebruikt. 


I have added a handle, so it is easier for them to carry it around. It was a fabric leftover. I prefer the short handle, but you can play a bit with that. The width was for each handle 4 centimeter. I looked at the closed carrier what the best place was to put the handle.
Ik heb een handvat toegevoegd zodat de kinderen het eenvoudiger kunnen dragen. Ik naaide het met een stofrestje. Ik verkies het korte handvat, maar je kan zelf wat spelen met de lengte en breedte.  Ik gebruikte 4 cm als breedte (inclusief naadwaarde). Kijk even wat de beste plaats is om het handvat te zetten als deze gesloten is.And vroemmmm, the car carrier is finished and ready for some action! I hope your boys enjoy it as much as mine.

En vroemmmm, de auto drager is af en klaar voor wat actie! Ik hoop dat jouw zoontjes er net zoveel plezier aan hebben als de mijne. 

Tania