11/27/2015

Stashvember: No, it is not too early for Christmas sewing

I know, I know... You are all thinking why is she already sewing Christmas decoration in November?" Well, I only have one thing to say: Fat quarters.
Ik weet het, ik weet het... Jullie denken nu allemaal waarom is ze nu al kerstdecoratie aan het maken in november? Wel, ik heb hier maar 1 ding op te zeggen: stofresten.


I have made Christmas stockings as a gift and I had a lot of leftovers. While I was looking on Pinterest for some ideas, I saw several sewed Christmas decoration. Then it was quickly decided what I would sew with the fat quarters.
Ik heb kerstsokken gemaakt als een cadeau en ik had daardoor heel veel stofresten. Terwijl ik op Pinterest aan het rondkijken was voor ideeën, zag ik verschillende foto's verschijnen met zelfgemaakte kerstdecoratie. Toen was de beslissing snel gemaakt om dit zelf te doen met mijn stofresten.

The Christmas decoration consists of gloves, stars, hearts and a Christmas tree. I searched for coloring pages with this items on it to have the pattern.
De kerstdecoratie bestaat uit een handschoen, een ster, een hart en een kerstboom. Ik zocht deze figuren in kleurboeken om een patroon te hebben. 
 The sewing was really easy. I just have put the wrong sides on to each other and started sewing. Then I filled up the figures with some other fabric leftovers. At the end I sewed the figure for a second time with a special stitch so it would have the feel of old Christmas decoration.
Het naaien was echt eenvoudig. Ik heb gewoon de foute kanten op elkaar gelegd. Dan vulde ik de figuren met stofresten. Uiteindelijk ging ik nog eens over de decoratie met een zigzag steek omdat ik graag wou dat het op ouderwetse kerstdecoratie leek.And are you planning to sew Christmas decoration?
En ben jij van plan om kerstdecoratie te naaien? 


PS: This is stashvember all the way, don't you think? Using Fat quarters, for the outside and for the inside.
PS: Dit is stashvember helemaal tot het einde, vind je niet? Stofresten voor de buitenkant en de vulling.

11/15/2015

Stashvember: Bambiblauw sweater marathon


Normally I don't like buying something online, because I prefer to feel the fabric. But when Bambiblauw presented their new collection Happy Nature 2, I could not resist of buying some. 
Ik hou niet zo van online shoppen omdat ik graag de stof voel. Maar toen Bambiblauw haar nieuwe collectie Happy Nature 2 voorstelde moest ik gewoon enkele panelen bestellen.

By the way, the online shopping went smoothly. And I already did this a second, third... time.  A bit too much to be honest, so stashvember came just in time.
Het online winkelen ging trouwens erg vlot. En ik heb het al eens een tweede, derde... keer gedaan. Al een beetje te veel om eerlijk te zijn. Stashvember kwam dus juist op tijd.

To come back on the title of my newest post: I am starting a sweater marathon with the Happy Nature fabric. As the fabric is so beautiful, I kept it for the sewing evenings on Monday where I can have some assistance in case of issues. 
Maar om terug te komen op de titel van mijn nieuwste blog post: Ik start een sweater marathon met de Happy Nature stof. Omdat ik niets fout wou doen met deze prachtige stof, hou ik deze voor de naaiavonden waar ik assistentie heb in geval van problemen.

The leather sweater of La Maison Victor is off course my first pattern. When you look here , you know why it is the first pattern to be used.
De leather sweater van La Maison Victor is natuurlijk mijn eerste patroon.  Als je hier  kijkt weet je waarom het mijn eerste patroon is dat ik gebruikt heb.This fabric is rather thin, certainly when it is cold. So he will have to wear something underneath it.
Deze stof is vrij dun, zeker als het wat kouder is. Dus hij zal er iets onder moeten dragen.


The following project in the sweater marathon is also the Leather sweater, but then double sided. So keep a close look on my blog!
Het volgend project in de sweater marathon is ook de Leather sweater, maar dan draagbaar aan beide kanten. Dus hou mijn blog de komende weken zeker in de gaten!


11/06/2015

Where is my zipper?

When I started sewing, there were (and still are) things that I didn't dare to do. And now I have discovered that one of them isn't that difficult.
Toen ik begon met naaien, waren (en zijn) er dingen waar ik niet aan durfde te beginnen. En nu ontdekte ik dat één er van helemaal niet zo erg is.

I am talking about the invisible zipper. I heard a lot of horror stories about it, so I always postponed projects with a zipper and certainly when they had to be invisible.
Ik heb het hier over de blinde rits. Ik hoorde er zoveel horrorverhalen over, dat ik projectjes met een rits en zeker met een blinde rits uitstelde.


Until a certain day on which I followed a workshop at Lizzy L'oiseau to create a skirt WITH an invisible zipper. It was such a relief to see that this horror story wasn't real and that I can do an invisible zipper, even without an invisible zipper foot.
Tot op de dag dat ik een workshop volgde bij Lizzy L'oiseau om een rok te naaien MET een blinde rits. Het was zo'n opluchting dat het blinde rits horror verhaal niet waar was. Het lukte zelfs zonder het speciaal voetje voor een blinde rits.

But have a look for yourself. Do I tell the truth about my invisible zipper?
And what was your sewing horror story?
Maar check zelf even. Vertel ik de waarheid over mijn blinde rits?
En wat is jouw "horror naaiverhaal"? 

PS: I am participating at Stashvember, a initiative from Hanne and Lieke. I am not buying fabric this month!
PS: Ik neem deel aan Stashvember, een initiatief van Hanne en Lieke. Ik ga een ganse maand geen stof kopen!