8/28/2015

Popsicle memory!

Hi there
Hallo daar

If you have a Pinterest account, you will certainly know the feeling... Once you are on Pinterest, it's very hard to quit Pinterest. But do bring a visit to my Pinterest Page to see my idea for a fun memory game for the kids.
Als je een Pinterest account hebt, ken je zeker het gevoel... Eens je op Pinterest aan het rondkijken bent, is het heel moeilijk om het af te sluiten. Maar breng zeker een bezoek aan mijn Pinterest pagina zodat je mijn idee voor een leuke memory voor kinderen kan zien.


  What do you need for it? Paint samples ( A lot and double!), glue, scissors and, if you want this, popsicle sticks.
Wat heb je er voor nodig? Verfstalen ( Veel en dubbel!), lijm, schaar en, als je dit wenst, ijslolly stokjes.


Then you draw a semi circle on top of the card. That is the piece that you need to cut to have the Popsicle shape. I also cut a small strip from the paint sample to create the popsicle stick.
Dan teken je een halve cirkel boven aan de kaart. Dit is het stuk dat je moet afknippen om een ijslolly vorm te krijgen. Ik knipte ook een smal stukje van het verfstaaltje om een ijslolly stokje te maken.

Then glue everything together, but make sure that one side has the same colour/figure/... as all the other cards. This is the backside. And there our your popsicle memory cards!
Lijm dan alles aan elkaar, maar zorg er voor dat 1 kant dezelfde kleur/figuur/... heeft als op alle andere kaarten. Dit is de achterkant. En daar zijn jouw kaarten voor de ijslolly memory!May the best win! But above all... have fun!
Dat de beste mag winnen! Maar vooral... veel plezier!

Tania


8/26/2015

Timon Wallet: testing a pattern

Dear readers
Lieve lezers


In august I volunteered to test a pattern for the Timon child's wallet of Tinne, who owns the web shop Peggysew
In augustus was ik vrijwilliger om een patroon te testen voor de Timon kinder portemonnee van Tinne, die eigenares is van de webshop Peggysew.   


I had some fabric leftovers, so I created this test version. (And yes, you see that it is a first version) I really love this pattern. She explained it clearly and somebody who starts with sewing can also make it.
Ik had wat stofresten liggen waar ik deze testversie van maakte. (En ja, je ziet dat het een testversie is) Ik hou echt van dit patroontje. Tinne legt alles heel duidelijk uit. Zelfs iemand die pas start met naaien kan dit maken. 

 

Meanwhile my boys use it to do some role play with some money they have created. Unfortunately not possible to use this money in real life.
Ondertussen gebruiken onze jongens het bij hun rollenspel met geld dat ze zelf maakten. Spijtig genoeg kunnen we dit geld niet gebruiken in het echte leven.

But I would also sew this child's wallet as a way to give money to a child.
Maar ik zou de kinder portemonnee toch ook wel maken om geld te geven aan een kind.

Read ya the next time!
Tot lees!

Tania

8/18/2015

Arrrr! A pirates short

Aye matey
Ahoi matroos

With this warm weather, nothing is better then a cool short for a little pirate.

Met dit warm weer is er niets beter dan een stoere short for een kleine piraat.
The pattern came from the magazine La Maison Victor and is called Ray Short. It is such an easy and comfy pattern for little sailors! And if you don't do the top stitching, it will even take less time.
Het patroon komt van het tijdschrift La Maison Victor en het noemt de Ray Short. Het is zo'n eenvoudig en comfortabel patroon voor kleine matrozen. En als je het sierstiksel niet doet, neemt het zelfs nog minder tijd in beslag.

The fabric is jeans that I bought last year. It is a cool boys fabric, which you don't find often in the stores. But until now I didn't know what to sew with it.
De stof is jeans en kocht ik vorig jaar. Het is een cool jongensstof dat je niet dikwijls ziet in winkels. Maar tot nu wist ik niet wat ik er mee moest naaien.

The sides are finished with piping which adds a nice touch to the shorts.
De zijkanten zijn afgewerkt met biais wat een extra toets geeft aan de short. 

 I have already chosen a fabric for the following Ray shorts for my little pirate.
Ik heb al een stofje klaar liggen voor een volgende Ray short voor mijn kleine piraat.

Read ya the next time, mateys!
Tot lees, matrozen!

8/12/2015

And then our heart stopped for a second

Dear reader
Beste lezer

We had such a nice weekend, but unfortunately the end was less.
We hadden zo een tof weekend, maar helaas was het einde wat minder.

As you know my youngest son has a severe allergy for peanuts and the last party we attended had a lot of peanuts. Everything went okay... until we were saying goodbye to the hosts.
Zoals je al weet heeft mijn zoon een ernstige allergie voor pindanoten en op het laatste feestje waren veel pinda's. Alles ging goed... tot we aan het afscheid nemen waren van de gastheer en gastvrouw.

Our little boy was able to grab a biscuit that was in the bowl with peanuts. He just wanted to take a bite from it when I just pulled it out of his hands. At that stage we just hurried home with the medication in our hands. Ready to take action if necessary...
Ons kleintje greep een koek dat in kom met pindanoten zat. Hij wilde net een hapje nemen wanneer ik het uit zijn handen trok. Op dat moment zijn we gewoon halsoverkop naar huis vertrokken met de medicatie in ons handen. Klaar om in te grijpen als het nodig was...

We immediately saw some rash around his mouth. It became slightly worse in the following minutes, so we did not risk it and gave him one of his medicines. Fortunately nothing swells. That evening we went several times checking him, because an allergic reaction can appear even 3 hours later.
We zagen meteen dat er uitslag verscheen rond zijn mond. Het werd lichtjes erger naarmate de minuten verstreken, dus we hebben niets geriskeerd en gaven hem één van zijn medicijnen. Gelukkig zwelt er niets op. Die nacht zijn we hem verschillende keren gaan controleren omdat een allergische reactie tot 3 uur later kan optreden.

Even now writing this article, I feel the panic again. Hindsight our panic was not necessary as it was "just" a rash. But I will be re leaved when I can talk to his doctor about it as we have our yearly check-up next week. Because, really, my heart just stopped for a second...
Zelfs nu ik dit artikel schrijf, voel ik de paniek van dat moment terug. Achteraf bezien was onze paniek niet nodig omdat het "maar" een uitslag was. Gelukkig, hebben we volgende week onze jaarlijkse check-up met de pediater. Want, echt, mijn hart sloeg een slag over...

It was a valuable lesson... always pay attention! But I  hope to bring you more positive news the next time.
Het was een waardevolle les... wees altijd aandachtig! Maar ik hoop jullie volgende keer meer positief nieuws te brengen.


Tania

8/07/2015

Dora eats a biscuit

Hello dear reader
Dag lieve lezer

I recently found these biscuits which my youngest may eat. They do not contain eggs or (traces of) peanut. 
Recent heb ik deze koekjes gevonden die de kleinste thuis mag eten. Ze bevatten geen eieren of (sporen van) pinda.

They were a real success here! Certainly because the oldest son adores Dora and Diego at this moment.
Het was een groot succes! Zeker omdat de oudste helemaal gek is van Dora en Diego op dit moment.

I have taken a picture of the ingredients, because it is not that we may eat them that you or your child with an allergy may eat them. Always be carefull with that!
Ik heb een foto genomen van de ingredienten, want het is niet omdat wij ze mogen eten dat dit voor jouw allergie (of dat van jouw kind) het geval is. Wees daar steeds voorzichtig mee!

Now I am only looking for some biscuits with chocolate in it. If you have ideas, please let me know!
Nu ben ik nog wel op zoek naar koekjes met chocolade. Als je een suggestie hebt, laat het me aub weten!

Many greetings and read ya the next time!
Vele groetjes en ot de volgende keer! 

Tania