7/31/2015

Sometimes miracles comes in pairs and sewing also

Hi there
Hallo daar

Finally, they have arrived! The twin, Nelle and Maren, is born and I have send my gift to them.
Eindelijk, ze zijn er! De tweeling, Nelle en Maren, is geboren en ik heb mijn cadeau naar hun opgestuurd.

I don't know this lady in person, but I subscribed myself as a fairy godmother to sew for ladies who have given birth to a child. And I am so lucky that I could sew for 2 little girls. 
Ik ken deze dame niet persoonlijk, maar ik heb me ingeschreven als "fairy godmother" om iets te naaien voor dames die pas bevallen zijn. En ik heb zoveel geluk dat ik nu voor 2 meisjes kan naaien.

I sewed 2 crossover dresses which can be used on both sides. One side is yellow as that is the favorite colour of the mother. Don't they look adorable? 
Ik naaide 2 schortjurkjes die aan beide kanten gebruikt kunnen worden. Eén kant is geel omdat dat de favoriete kleur is van de moeder. Zien ze er niet schattig uit? 


I also made a baby cap following the pattern of Kiind. So cute!
Ik maakte ook een babymutsje aan de hand van het patroon van Kiind. Zo schattig!

And I sewed the Winter Baby Bonnet of Corinne's thread. But then with summer fabric. 
En ik naaide ook de "Winter Baby Bonnet" van Corinne's thread. Maar dan met zomerstofjes. 

Unfortunately something went wrong with some of the projects in mind, so with the leftovers I created a headband. You can find the tutorial on my Pinterest Page
Spijtig genoeg ging er iets mis met enkele projectjes, dus maakte ik met de restjes een haarband. Je kan de uitleg vinden via mijn Pinterest pagina


I didn't forget the big brother. He received a matching bow tie. 
Ook aan grote broer werd gedacht. Hij kreeg onder andere een bijpassende vlinderdas.

And what do I get in return? Well, the parents have to send the birth announcement and the gift they give to visitors.
En wat krijg ik in ruil? Wel, de ouders sturen een geboortekaartje op en doopsuiker.

I hope you enjoyed reading this as much as I enjoyed sewing this! Read ya the next time!
Ik hoop dat jullie evenveel genoten hebben bij het lezen als ik bij het naaien van dit pakketje! Tot lees!

Tania

7/10/2015

Little boys on a wedding party

Dear reader
Lieve lezer


We were invited to a wedding party in June and I really wanted to make the shirts for the kids myself. But the time I had was very tight! Certainly because it was the first time that I did this.
We hadden een uitnodiging ontvangen voor een trouw in juni en ik wilde heel graag de hemden voor de kinderen zelf maken. Maar ik had zo weinig tijd! Zeker omdat het de eerste keer was dat ik dit zou doen.

Fortunately I had the 2 last sewing classes before the summer holidays were I could make these shirts. Though I sewed the other evenings also. I choose the gingerbread pattern from the book Homemade Mini Couture. 
Gelukkig had ik nog 2 naailessen voor de zomervakantie. Daar kon ik dan de shirts maken. Hoewel ik ook de andere avonden aan het naaien was. Ik koos het Gingerbread patroon van het boek Homemade Mini Couture.


What is a shirt without a bow tie for a party? Indeed, nothing. So I choose a fabric which fitted both shirts. They were very easy to make, but it was the finishing touch for the outfit. Check out my Pinterest to find out how you can make it yourself.
Wat is een hemd zonder een vlinderdas voor een feest? Inderdaad, niets. Dus koos ik nog een stofje dat bij beide hemden paste. De vlinderdassen waren zo eenvoudig om te maken, maar het was wel de perfecte afwerking van de outfit. Kijk zeker naar mijn Pinterest pagina voor de werkwijze.

Both of my boys received a lot of compliments for their outfits and people were really surprised when I then said that I had sewed the outfits. I was so proud!
Mijn beide jongens hebben zo veel complimenten gekregen over hun outfits en iedereen was echt verrast als ik vertelde dat ik ze zelf gemaakt had. Ik was zo trots!


Don't they look fantastic?
Zien ze er niet fantastisch uit?


This certainly isn't the last time that I sewed this pattern.
Dit is zeker niet de laatste keer dat ik dit patroon maakte!

The next time we hear each other, I hope to give you some good news. I sewed an outfit for twins. But the preview is off course for the parents. So the countdown has started...
De volgende keer dat we elkaar horen, hoop ik jullie goed nieuws te kunnen geven. Ik naaide een outfit voor een tweeling, maar de "preview" is natuurlijk voor de ouders. Het aftellen is begonnen...

Have a nice evening, dear reader!
Een fijne avond gewenst, lieve lezer!Tania

PS:
For those who are wondering where I bought the fabric: Lizzy l'oiseau. This lady is so helpful when you have questions.
Diegene die afvroegen waar ik de stoffen kocht: Lizzy l'oiseau. Deze dame is zo behulpzaam wanneer je advies nodig hebt.