8/12/2015

And then our heart stopped for a second

Dear reader
Beste lezer

We had such a nice weekend, but unfortunately the end was less.
We hadden zo een tof weekend, maar helaas was het einde wat minder.

As you know my youngest son has a severe allergy for peanuts and the last party we attended had a lot of peanuts. Everything went okay... until we were saying goodbye to the hosts.
Zoals je al weet heeft mijn zoon een ernstige allergie voor pindanoten en op het laatste feestje waren veel pinda's. Alles ging goed... tot we aan het afscheid nemen waren van de gastheer en gastvrouw.

Our little boy was able to grab a biscuit that was in the bowl with peanuts. He just wanted to take a bite from it when I just pulled it out of his hands. At that stage we just hurried home with the medication in our hands. Ready to take action if necessary...
Ons kleintje greep een koek dat in kom met pindanoten zat. Hij wilde net een hapje nemen wanneer ik het uit zijn handen trok. Op dat moment zijn we gewoon halsoverkop naar huis vertrokken met de medicatie in ons handen. Klaar om in te grijpen als het nodig was...

We immediately saw some rash around his mouth. It became slightly worse in the following minutes, so we did not risk it and gave him one of his medicines. Fortunately nothing swells. That evening we went several times checking him, because an allergic reaction can appear even 3 hours later.
We zagen meteen dat er uitslag verscheen rond zijn mond. Het werd lichtjes erger naarmate de minuten verstreken, dus we hebben niets geriskeerd en gaven hem één van zijn medicijnen. Gelukkig zwelt er niets op. Die nacht zijn we hem verschillende keren gaan controleren omdat een allergische reactie tot 3 uur later kan optreden.

Even now writing this article, I feel the panic again. Hindsight our panic was not necessary as it was "just" a rash. But I will be re leaved when I can talk to his doctor about it as we have our yearly check-up next week. Because, really, my heart just stopped for a second...
Zelfs nu ik dit artikel schrijf, voel ik de paniek van dat moment terug. Achteraf bezien was onze paniek niet nodig omdat het "maar" een uitslag was. Gelukkig, hebben we volgende week onze jaarlijkse check-up met de pediater. Want, echt, mijn hart sloeg een slag over...

It was a valuable lesson... always pay attention! But I  hope to bring you more positive news the next time.
Het was een waardevolle les... wees altijd aandachtig! Maar ik hoop jullie volgende keer meer positief nieuws te brengen.


Tania

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Your comment is very welcome, so do not hesitate to add yours. Jouw opmerking is van harte welkom, aarzel dus niet om die van jou toe te voegen.